viernes, 30 de octubre de 2015

Mi reflexión do Marco Instrumental: O traballo do Orientador Laboral e O Plan de Empresa

Neste Módulo xa máis específico e máis enfocado na figura do Orientador Laboral, me fixo reflexionar nas principais funcións e accións que ten que executar o orientador laboral. E como a de ser á persoa que vai aconsellar ós usuarios que se presentan día tras días nas oficinas de emprego en búsqueda de asesoramento, técnicas e instrumentos para poder saír dunha situación non menos inquedante como é o feito de non ter traballo.

Os temas seguintes:

 • Intermediación Laboral.
 • Itinerarios de Inserción.
 • Procesos Individuais de Orientación e Axuda na toma de decisión.
 • Análise de perfís profesionais e prospección de emprego.
 • Técnicas e ferramentas para o acceso ao emprego e o autoemprego.
 • A Elaboración do plan de empresa: O plan de empresa.

Foron impartidos por Teresa Deus, mediante exposicións, traballos grupais e simulacións de situacións de Fases de Itinerarios de Inserción e por Fernando Agulló, no relativo O Emprendemento e O Plan de Empresa, mediante a elaboración dun Plan de Empresa.


O primeiro tema adicado a "Intermediación Laboral" comeza cos modelos de intervención laboral (didáctico, de asesoramento e centrado nos recursos) e resalta a súa importancia de ser usados como guías complementarias e flexibles, xa que a elección dunha u outra, dependerá das persoas que interactúan e das circunstancias e necesidades do momento. Logo fai mención o marco metodolóxico da intervención en España, o cal foise desenvolvendo a partires da práctica e experiencia dos orientadores laboráis, por carecer o noso País dun marco académico. Sen olvidarnos que como Estado que somos da Unión Europea, temos que estar ó tanto das tendencias dos demáis Estados Membros no ámbito da orientación laboral. Ademáis dos principios nos que debemos basar á orientación Laboral (individualización, flexibilidade e desenvolvemento/potenciación da autonomía do participante), e as accións a realizar mediante a atención individualizada a través das entrevistas individuais e de accións grupais a través de talleres de : recursos persoais, busca de emprego. Para finalizar cos colectivos con maiores dificultades de inserción laboral, principalmente os discapacitados.Imagen | OpenClipartVectors
O segundo tema "Itinerarios de Inserción" comeza coa sua definición e características. E ó define coma un conxunto de accións que se organizan nun proceso personalizado e lóxico que ten como obxectivos a inserción sociolaboral e o desenvolvemento profesional dos participantes. Como proceso que é ten unha primeira fase a de "acollida" (toma de contacto) que comprende unha primeira diagnose (recollida e valoración da información) acompañada dunha posterior diagnose (análise DAFO), a segunda fase a de  "Devolución e Compromiso" (facilitánse técnicas o mesmo que se lle pide compromiso de participación), a terceira a de "Seguimento e Acompañamento" (talleres para o desenvolvemento de actitudes e capacidades, ademáis da supervisión de que segue o proceso de conseguir un emprego, mediante o reforzo do seu progreso), e por último a de "Peche" (Avaliación dos cambios e logros e perspectivas de futuro).O terceiro tema "Procesos Individuais de orientación e axuda na toma de decisións" adica a primeira parte as entrevistas, diferenciando a entrevista de orientación laboral da Entrevista de Selección, en particular a de selección por competencias.

Un exemplo das preguntas que poden facer nunha entrevista de Selección é  o que nos amosa o seguinte video:
O seguinte bloque que nos ensina este tema é a orientación laboral na Unión Europea, que características e aspectos nos aproximan e nos alonxan en canto a orientación laboral ó resto dos Estados Membros, Tamén cales son as tendencias actuais,


O carto tema "Análise de perfís profesionais e prospección de emprego", nos indica as tarefas fundamentais a desenvolver por parte do orientador laboral . Sendo unha delas o análise de postos de traballo. Para iso o orientador debe ser competente en saber tratar as distintas fontes de información que están o seu alcance (Ofertas Laborais, Certificados de Profesionalidade, fichas profesionais, etc), para pode facer un perfil profesional adecuado a cada usuario.  Ademáis de saber cales son os perfis profesionais máis demandados e as novas profesións que van xurdindo, a través dunha prospección empresarial.

O quinto tema "Técnicas e ferramentas para ao acceso ao emprego e autoemprego"nos ensina todo tipo de ferramentas e técnicas que precisa o usuario para conseguir un emprego a través da autocandidatura polos distintos canles e ferramentas de contacto. Facendo incidencia no proceso de selección onde teñen especial relevancia as cartas de presentación e o curriculum, (hoxe moi valorado o video curriculum), xa que son a porta de entrada a entrevista e as posteriores probas de selección (Test aptitudinal, Dinámicas Grupais, Probas de personalidade, etc)


Este curso nos aportou moitos coñecementos en canto as Ferramentas 2.0, o que considero imprescindible para atopar traballo, xa que hoxe son moitas empresas que prefiren a comunicación dixital, por ser máis cómoda e áxil. E como non. os orientadores laborais teñen que estar o día para transmitir estes coñecementos os seus usuarios.


Imagen | Geralt

E para finalizar, o sexto tema "O Plan de Empresa",  claro exemplo da flexibilidade na orientación laboral para adaptarse os cambios, xa que a crise económica fixo que moita xente se planteara emprender. As veces as dificultades e a necesidade aumentan a creatividade das persoas. Claro exemplo da autora das historias de "Harry Potter". Por iso, a importancia deste tema, xa que o orientador ten que estar actualizado e ter recursos suficientes para cando o usuario lle pida consello e asesoramento  sobre crear unha empresa o poñer o seu propio negocio. Por iso o tema se centra en aspectos fundamentais como o estudo de mercado, o producto, o prezo, a segmentación de mercado para posicionar correctamente o produto, a distribución e comunicación, as ventas previstas, o persoal que vai precisar a empresa para levar a cabo a súa actividade, etc. 

En resumo, como elaborar un plan de empresa para saber se ese negocio ou empresa vai ser viable.


Imagen |Geralt
Para Saber Máis:


Europass
Igape


REFLEXIÓN DEL MÓDULO 3: MARCO INSTRUMENTAL.


Este módulo 3 está formado por 6 temas. En los 5 primeros temas, desarrollados todos ellos por Mª  Teresa Deus Trasobares, se expone el trabajo del orientador laboral, que abarca desde la intermediación laboral, los itinerarios de inserción, los procesos individuales de orientación y la ayuda en la toma de decisiones, análisis de perfiles profesionales y la prospección de empleo, hasta cómo facilitar al usuario las técnicas y herramientas para el acceso al empleo y autoempleo.

INTERMEDIACIÓN LABORAL.

La intermediación laboral tiene como objetivo gestionar los factores que en cada caso dificultan el acceso al empleo y las claves en el diseño de desarrollo de las acciones destinadas a mejorar la empleabilidad de las personas en situación de dificultad social.
 El orientador debe informar y orientar a los usuarios sobre los recursos para mejorar su empleabilidad.. Es fundamental realizar un buen diagnóstico inicial, es decir, conocer la situación de partida de cada persona para orientar la intervención en función de las necesidades reales.
La intermediación laboral puede llevarse a cabo a través de las oficinas de empleo, a través de las agencias de colocación o por entidades colaboradoras que presten este tipo de servicios.Hemos visto que existen distintos modelos de intervención, pero todos ellos deben ser flexibles y deben permitir los ajustes necesarios provocados por nuevas situaciones, individuales, deben responder a las necesidades de cada participante y deben potenciar la autonomía de cada usuario desarrollando sus recursos, habilidades y competencias.

ITINERARIOS DE INSERCIÓN.

En este tema hemos visto la definición de los itinerarios de inserción como un conjunto de acciones que se organizan en un proceso personalizado y lógico, que tiene como objetivo la inserción sociolaboral y el desarrollo profesional de los usuarios que participan especialmente a través del asesoramiento individual y grupal.
 Debemos ser capaces de diseñar los distintos itinerarios personalizados de inserción teniendo en cuenta las características de la persona demandante y profundizar en el conocimiento de las nuevas herramientas informáticas de apoyo del SPEG.

Este itinerario está formado por 3 FASES diferenciadas:
1.- Un diagnóstico personalizado.
2.- Una intervención orientadora en la que coexisten acitividades individuales y grupales.
3.- Una supervisión o evaluación continua.

El  ESQUEMA base para la elaboración de un itinerario de inserción es el siguiente:

* Acogida: tiene como objetivo conocer las necesidades y expectativas de la persona usuaria y la presentación de un plan de trabajo.
*Orientación: proceso de acompañamiento por parte de un profesional conjuntamente con el usuario con la finalidad de que este pueda identificar y potenciar sus competencias personales y profesionales.
*Formación: conjunto de acciones que permiten adquirir competencias profesionales o de cualquier tipo.
*Intermediación: momento en que la persona conoce las técnicas de búsqueda de empleo y entra en contacto con las ofertas de trabajo existentes.
* Ocupación / Empleo: se trata de un proceso de acompañamiento a la inserción que se inicia cuando el usuario se incorpora al puesto de trabajo y acaba cuando se avalúa la competencia con relación al puesto de trabajo.
*Cierre:  fase final del proceso de acompañamiento por consecución del objetivo propuesto o una vez realizadas todas las acciones previstas.


PROCESOS INDIVIDUALES DE ORIENTACIÓN Y AYUDA EN LA TOMA DE DECISIONES:

En este tema profundizamos en la entrevista de orientación siendo ésta un proceso de comunicación entre dos o más personas que tienen por finalidad determinar  la adecuación del candidato a un determinado puesto de trabajo. Se trata de un instrumento que se emplea fundamentalmente con objetivos de asesoramiento y como medio de selección de personal. Puede ser dirigida, semidirigida o grupal. Hay que tener en cuenta la comunicación verbal y no verbal  durante la entrevista.
 El objetivo de este tema es saber aplicar las técnicas ajustadas para realizar con éxito las entrevistas de orientación laboral y la entrevistas de selección de personal.
Debemos dotar a los usuarios de los conocimientos necesarios para mejorar sus posibilidades a la hora de afrontar una entrevista personal.
Hemos visto también como es el marco de la orientación laboral en Europa, semejanzas diferencias y las tendencias.

ANÁLISIS DE PERFILES PROFESIONALES Y PROSPECCIÓN DE EMPLEO.

Se requiere que el técnico conozca los puestos de trabajo, potenciales y generadores de ocupaciones y características que definen cada una de las ocupaciones.
El perfil profesional es la descripción del conjunto de capacidades y competencias que identifican la formación de una persona para hacer frente con responsabilidad las funciones y tareas de una profesión o  trabajo determinado.
 Para realizar este análisis de perfiles profesionales el orientador dispone de una serie de recursos útiles para esta labor:
- ofertas de empleo.
- certificados de profesionalidad.
- fichas profesionales.
- profesionales de referencia en la ocupación.
- asociaciones y colegios profesionales.

En cualquier caso, la persona usuaria debe ser parte activa de este proceso ya que es función del orientador fomentar su papel activo y participativo.

PLAN DE EMPRESA

En estos tiempos cada vez es más frecuente que el orientador tenga entre sus funciones asesorar a personas emprendedoras por lo que es necesarios que adquiramos competencias suficientes para poder asesorar en dichas tareas y tener las habilidades suficientes para guiar la elaboración del plan de empresa que todo proyecto necesita. En este tema hemos visto qué es un plan de empresa y desarrollamos el modelo Canvas como modelo a seguir para desarrollar un plan de empresa.ENLACES DE INTERÉS:

WWW.SEPE.ES
EMPREGO.XUNTA.ES

martes, 27 de octubre de 2015

Preparar una entrevista por competencias.

Preparar una 
Entrevista por Competencias.


Entre las muchas de las funciones a desempeñar en nuestro trabajo como orientador/a laboral estaría la preparación de una entrevista.

Me gustaría dar unas pequeñas pinceladas de cómo preparar con la persona orientada una entrevista de trabajo por competencias, asesorándola en cuanto a las respuestas más adecuadas ante determinadas preguntas que buscan conocer si se poseen o no los rasgos que la empresa busca en la persona candidata.

La entrevista es un diálogo que se sostiene con un propósito definido. Entre la persona entrevistadora y la persona que es entrevistada existe una correspondencia mutua, y gran parte de la acción recíproca entre ambos consiste en posturas, gestos u otros modos de comunicación. La palabra, los ademanes, las expresiones, las inflexiones contribuyen al intercambio de conceptos que constituye la entrevista. Durante la situación de la entrevista, ambos participantes, tienen su rol y deben actuar dentro de él.

En la entrevista por competencias se parte de lo que es una entrevista de selección, pero se deben añadir las particularidades de las competencias transversales.

¿Qué son las competencias transversales?: Conjunto de capacidades de los trabajadores y trabajadoras que no se consideran técnicas, y que pueden ser útiles y necesarias en múltiples tipos de trabajos, de ahí su transversalidad. El trabajo en equipo, la comunicación, la planificación y organización del trabajo, el aprendizaje permanente, son algunas competencias transversales.


Resultado de imagen de competenciasPartiendo de estas premisas, es importante hacerle saber que la empresa:

Indagará en primer lugar sobre aspectos de corte profesional: experiencia laboral, formación, educación, etc., puesto que debe asegurarse que los conocimientos técnicos se poseen por parte de la persona entrevistada.
                         
Posteriormente pasará a indagar aspectos relacionados con las competencias transversales, las cuáles intentarán ser detectadas a través de comportamientos que haya tenido en el pasado, tanto en su vida laboral como personal. Por este motivo es muy importante conocerse a uno/a mismo/a.

El primer paso, sería el análisis del currículum, ya que la entrevista está basada en él, esto es, reflexionar y extraer conclusiones sobre la educación, la experiencia profesional, las capacidades y cómo se pueden aplicar al puesto solicitado. Es necesario preparar una serie de argumentos breves y precisos para defender los puntos débiles, como puede ser la falta de experiencia laboral.

En segundo lugar, analizar la personalidad. Este aspecto es especialmente relevante en el caso de una entrevista por competencias. Hay que tener claro los rasgos que se desean destacar, en función de lo que se solicita para el puesto o de la filosofía de la empresa. Se recomienda realizar previamente un listado con los rasgos de la personalidad que mejor le describen y, después, seleccionar los que se desea que recuerde el/la entrevistador/a una vez finalizado el encuentro. Lo más adecuado resulta conocer qué competencias se posee, y cómo se va a explicar que se poseen a través de historias que se hayan vivido en la vida laboral o personal.

En tercer lugar realizar un análisis de las principales competencias transversales asociadas al puesto y preparar posibles preguntas y respuestas adecuadas.

Existen múltiples competencias transversales, por lo que es fundamental conocer las más importantes, saber lo que significan, saber cuáles de ellas se poseen y en qué grado se cuenta con ellas. Asimismo analizar cuáles no son las competencias transversales fuertes de uno/a mismo/a.Veamos algunos ejemplos:

Responsabilidad:

Disposición para implicarse en el trabajo, valorándolo como expresión de la competencia personal.

Valorarán si:
·         Asume responsabilidades tanto en su vida personal como laboral

·         Realiza las preguntas pertinentes antes de iniciar tareas que desconoce o durante las mismas para asegurar su buen resultado

·         Se implica en la realización de su trabajo, de acuerdo con las exigencias del puesto así como la ejecución de sus deberes personales.

·         Se preocupa por realizar su trabajo de manera eficiente y de no descuidar sus aspectos y tareas personales.

·         Cumple con los compromisos adquiridos con relación a su trabajo, a su familia o amistades.


A modo de ejemplo las preguntas podrían ser de este tipo:


¿Podría indicarme que responsabilidades tiene actualmente o tuvo en su último trabajo?
¿Por qué considera que es una persona responsable?
Describa un momento en el que le resultó difícil dar lo que prometió.
Qué hizo que la situación fuera difícil?  Qué opción tomó y por qué? Cuál fue el resultado?

Se analizará si es capaz de demostrar que asume el compromiso con las tareas encomendadas; si actúa con integridad, respetando los valores de la empresa y se ensayará con el tipo de respuestas idóneas a contestar en cada caso.

Adaptabilidad:

Capacidad de generar estrategias de respuesta a los cambios del entorno de trabajo y a las nuevas exigencias del empleo, que favorezcan obtener resultados positivos para la persona, ante un amplio abanico de situaciones laborales

·         Modifica las actuaciones laborales que no se adecuan al entorno laboral en que se encuentra y/o adopta decisiones sobre su vida personal que suponen un cambio persiguiendo una mejora.

·         Mantiene una actitud abierta a los cambios que puedan producirse en su entorno laboral y vital

·         Percibe los cambios en el entorno laboral y personal como una oportunidad para mejorar su potencial

·         Busca soluciones efectivas ante situaciones nuevas e imprevistas


¿Qué es lo que más le cuesta cuando entra en una empresa nueva?
¿Tuvo que hacerse cargo de alguna tarea nueva en el ejercicio de su trabajo?
¿Podría indicarme una situación de su vida en la que haya tenido que enfrentar un cambio?
¿Cómo reaccionó?; ¿Cuál fue el resultado?
Si comenzara a trabajar en esta empresa, ¿Qué cambios tendría que hacer en su rutina?

Analizaremos si se adapta a los cambios; trabaja los desafíos con seguridad; esta dispuesto/a y es capaz de adaptarse a múltiples demandas; demuestra flexibilidad; genera estrategias de respuesta a los cambios.


Resolución de problemas:

La resolución de problemas es el proceso a través del cual se pueden reconocer las señales que identifican la existencia de una dificultad. Cada situación es una oportunidad para que las personas sean capaces de transformar y mejorar continuamente el entorno y aprender de ello.


·         Recolectar, organizar y analizar información que resuelve el problema

·         Aplicar alternativas de solución de problemas

·         Resolver problemas interpersonales

·         Analiza y soluciona problemas; toma decisiones oportunas y razonables.

¿Qué hace cuando tiene dificultades para resolver un problema?
Describa una situación donde afrontó un problema complejo que requirió el pensamiento cuidadoso y el análisis. ¿Qué obstáculos encontró? ¿Cómo los superó?
¿Se planteó diferentes alternativas para solucionar el problema o aplicó directamente una solución sin pensar en otras posibles?
Piense en una decisión que tomó y no fue la correcta. ¿Por qué? ¿Cómo piensa que se tenía que haber resuelto?
Cuando tiene que tomar una decisión, ¿Qué aspectos analiza principalmente?

Analizaremos su aplicación al ámbito laboral en donde  la resolución de problemas permite mantener el correcto desarrollo de las actividades y estar preparado/a de manera eficiente para enfrentar las dificultades cotidianas que se presentan en el desarrollo de una actividad.


Trabajo en equipo:

Colaborar y cooperar en la realización de las tareas dentro de un equipo, entendiendo que se trabaja para un objetivo común.

·         Pide y acepta ayuda, cuando la necesita para realizar una tarea, tanto de sus compañeros y compañeras como de las personas responsables de su trabajo

·         Ofrece apoyo en la realización de las tareas a los compañeros y compañeras que lo necesitan, a familiares y amigos

·         Corrige su forma de realizar una tarea siempre y cuando lo considere necesario

·         Participa activamente con otras personas en la realización de una tarea conjunta

·         Hace sugerencias para mejorar el trabajo o las condiciones del mismo


Describa un grupo en el cual era un miembro activo y tenía que conseguir un objetivo común. ¿Cuál era la misión del grupo?, ¿Cuál era su papel?
Señale un ejemplo de un buen trabajo en equipo
¿Qué tipo de compañeros/as de trabajo le desagradan especialmente?
Cuándo mejora su rendimiento, ¿en acciones individuales o en grupo?
Cuando trabaja con personas nuevas, ¿Cómo hace para coordinar esfuerzos?
¿Cuáles son los aspectos que más valora a la hora de trabajar en equipo?, ¿Con qué grupos se ha sentido más cómodo?
Si alguien le pidiera ayuda para realizar un trabajo, ¿Cómo reaccionaría?

Valoraremos si colabora con otras personas; participa activamente hacia una meta común; valora la contribución de cada persona al equipo; comprende la repercusión de las propias acciones.


Disposición al aprendizaje:

Conocer y definir los propios intereses de formación en relación con el objetivo laboral. Saber identificar los déficits formativos que puedan afectar al desarrollo de las tareas y mantener una actitud positiva hacia en aprendizaje para mejorar las capacidades profesionales

·         Reconoce la necesidad de adquirir formación

·         Tiene predisposición para aprender tanto en el puesto de trabajo como en su crecimiento personal

·         Moviliza el tiempo y el esfuerzo necesario, de acuerdo con sus posibilidades, para mejorar su formación profesional y su calidad personal

·         Tiene curiosidad por buscar y obtener información que le ayude a ampliar y mejorar sus conocimientos relacionados con el trabajo o con su vida persona


Cuénteme sobre los aprendizajes más rápidos que ha tenido en su vida.
Describa una situación laboral en la que le haya costado aprender algo.
¿Qué le hizo comprender que usted tenía que aprender más?
¿Qué actividades consideró necesarias aprender y por qué?
¿Cómo contribuye a seguir aprendiendo los temas que le ayudan en su trabajo?, ¿Qué resultados obtuvo?
¿Qué planes tiene para su progreso laboral?
¿Qué aspectos de su personalidad cree que debería mejorar?

Análisis del desarrollo profesional; si aprende de la experiencia; persigue el desarrollo de habilidades y la adquisición de conocimientos; busca información; modifica el comportamiento ante nuevas informaciones.

Con ejercicios de posibles preguntas y respuestas mejoraremos la preparación de una entrevista de trabajo por competencias .Haciendo un análisis del puesto, enfocaremos esa preparación a las competencias que es necesario poseer para su correcto desempeño.

Analizar algunas competencias transversales que habitualmente emplean las empresas y algunos comportamientos asociados a las mismas, (que indican a la persona entrevistadora si se posee la competencia), ayudará a nuestra persona orientada en la preparación de la entrevista.lunes, 26 de octubre de 2015

REFLEXION SOBRE O MARCO INSTRUMENTAL. MÓDULO 3REFLEXIÓN SOBRE O MARCO INSTRUMENTAL. MODULO 3. Marta Crespo

Neste Módulo 3, recóllese o traballo do/a orientador/a laboral, e así trátanse temas como a intermediación laboral, os itinerarios de inserción, os procesos individuais de orientación e axuda na toma de decisións, a análise de perfís profesionais e prospección de emprego e as técnicas e ferramentas para o acceso ao emprego e o autoemprego. Maite Deus foi a encargada de tratar todos estos temas. Fernando Agulló foi o encargado de explicarnos a elaboración do plan de empresa.O TRABALLO DO ORIENTADOR LABORAL. INTERMEDIACIÓN LABORAL.


Existen distintos modelos de intervención en Orientación Laboral con características propias e diferenciadas. Os distintos modelos han de funcionar como ferramentas flexibles,que son utilizados en función  das persoas e colectivos a atender,do tipo de actuación planificada e dos obxectivos e fins programados .
Estos modelos de intervención son:
 • Modelo Didáctico
 • Modelo de Asesoramento
 • Modelo centrado nos Recursos.


En Galicia o modelo que se utiliza de xeito habitual consta de 4 elementos básicos:
1. A entrevista como técnica básica da atención/intervención individual.
2. Un "sistema facilitador de inserción" que ordena e relaciona as principais materias ou contidos que configuran a tarefa das/os orientadores.
3. Unha estratexia xeral de intervención  "centrada nos recursos do usuario".
4. Baseada en Itinerarios, unha metodoloxía na que a persoa é a protagonista e pretendemos que se responsabilice do seu propio proceso. Supón desenvolver un plan persoal de emprego no que se recollan os pasos e actuacións que vai protagonizar para mellorar as súas competencias laborais.
O proceso de Orientación Laboral basease en 3 principios: individualización,flexibilidade e desenvolvemento/busca da autonomía.


Os procesos individuais  de Orientación:


Na  entrevista individual, o/a orientador/a tratará de coñecer aspectos
relacionados coa planificacion, motivación, información e habilidades da
persoa usuaria, e que lle servirán para tomar decisións no desenvolvemento da
intervencións.


foto de orientacion.jpg


A  Atención Individualizada é a  unidade básica de actuación, sendo esta o fío condutor da orientación laboral. O usuario ou usuaria poderá participar en accións grupais que axuden a desenvolver habilidades, organizar actividades ou cambiar actitudes cando se considere conveniente como parte do proceso personalizado de intervención.
Podemos definir a ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA como o proceso individualizado de orientación profesional, onde técnico/a e usuario/a acordan os pasos a realizar para conseguir un óptimo desenvolvemento do itinerario de inserción profesional, facilitando os medios máis axeitados para a capacitación nunha busca autónoma de emprego.


ITINERARIOS PERSONALIZADOS DE INSERCIÓN LABORAL


Un itinerario de inserción é un conxunto de accións que se organizan nun proceso
personalizado e lóxico, que ten como obxectivos a inserción sociolaboral e o
desenvolvemento profesional das persoas que participan no mesmo, especialmente
a través da información e o asesoramento individual e grupal.


Nun itinerario de inserción podemos distinguir as seguintes fases:


1.Recepción e acollida: o obxectivo é coñecer as necesidades e expectativas da persoa usuaria e presentarlle as accións e programas dispoñibles.


2.Recollida de información e análise: estúdianse os datos curriculares da persoa
usuaria e a súa dispoñibilidade para o emprego, valorando a súa situación e
definindo o seu obxectivo profesional.


3.Definición do itinerario de inserción: de acordo coa persoa usuaria, configúrase
o conxunto de programas, servizos, técncias, estratexias e actividades ofertadas...
quedando esto recollido nun documento (compromiso).


4.Desenvolvemento: a persoa usuaria realizará as distintas actividades propostas,
cun seguimento por parte do/a orientador/a, podendo reformularse en función da
avaliación e das oportunidades reais de conseguir un emprego.


5.Finalización: derívase da consecución do obxectivo proposto ou unha vez que se
realizaron as actividades previstas no itinerario.


ITINERARIOS FOTO.jpg


Áreas de traballo nun Itinerario:


Planificación: Trátase de coñecer se a ou o usuario ten obxectivos profesionais definidos e/ou realiza algún tipo de planificación, propoñéndose obxectivos intermedios que lle acheguen a un emprego.


Motivación:  Unha das cuestións que é necesario aclarar ao comezo da orientación son as crenzas, expectativas, actitudes da persoa ante o emprego.


Información : Trátase de coñecer que información profesional (vías de acceso ao emprego e a formación, mercado de traballo, convocatorias públicas, cursos de especialización, directorios de empresas…) está a manexar.


Habilidades:  Exploraranse que tipo de actividades realizan as e os usuarios de cara a atopar un traballo e a súa efectividade.  


Un Itinerario é un proceso que consta de diferentes accións: Seguemento, Acompañamento, Orientación e Formación; o obxectivo  do Itinerario é diagnosticar a situación laboral  e formativa do demandante de emprego e dirixir as súas accións hacia a mellora de esa situación para facilitar  a súa incorporación no Mercado Laboral.


A realización dun Itinerario Personalizado de Inserción Laboral ofrece ao usuario a posibilidade de recibir un Apoio e Asesoramento personalizado en Centros Colaboradores ou Oficinas de Emprego ao tempo que se facilita o acceso ao resto de servizos que se poden ofrecer dende o SPEG (formación, participación en programas de emprego e formación,Programas Experimentais….).


É un sistema útil e eficaz de acceso ao mercado laboral.


Teño que facer unha mención especial neste módulo ós traballos realizados polos distitntos grupos organizados neste curso.Maite foi a encargada de propoñernos casos de  situacións de persoas desempregadas con diversas aspectos persoais,formativos,profesionais..... e nós éramos os encargados de intentar darlle as mellores solucións posibles para que poidese mellorar a suas situacións cara o mercado laboral. Foi unha das mellores xornadas levada a cabo, onde puidemos poñer en práctica todos os nosos coñecementos sobre Orientación Laboral.Unha iniciativa práctica e moi didáctica.PROCESOS INDIVIDUAIS DE ORIENTACIÓN E AXUDA NA TOMA DE DECISIÓNS.


A entrevista de orientación laboral é un proceso de comunicación entre dúas persoas que ten como finalidade determinar a adecuación d@ candidat@ a un determinado posto de traballo.

Funcións:


Do entrevistador/a:
 • Avaliar ata que punto unha persoa é válida para un posto: se SABE, se PODE ou se QUERE realizar as tarefas dun posto.
 • Comprobar as informacións máis relevantes para o posto de traballo que aparecen no currículo vitae e obter información complementaria.
 • Valorar actitudes, motivación, interese polo traballo e dispoñibilidade.
 • Avaliar a coherencia entre a súa situación, as súas expectativas e o desempeño do posto de traballo
Do entrevistado/a:
 • Demostrar que PODE, SABE e QUERE desenvolver as tarefas do posto ofrecido.
 • Profundar e ampliar toda a información exposta no currículo, saber "venderse" para obter o posto de traballo.
 • Transmitir confianza nun mesmo para a realización das tarefas do posto de traballo.
 • Reunir información referente ao posto de traballo e á empresa (funcións, horario, salario…) para poder decidir a aceptación do traballo.
 • Argumentar os motivos polos que lle interesa o posto e demostrar a coherencia de ocupalo coas súas expectativas e/ou a súa traxectoria profesional.


Partes da entrevista: presentación, desenvolvemento e peche.
mitos entrevistas emprego.gif
Diagnóstico en orientación:


O diagnóstico é o punto de partida fundamental para realizar un proceso de orientación e iniciar un itinerario de inserción. Non podemos axudar a unha persoa a elaborar o seu propio itinerario de inserción e a tomar decisións sobre el mesmo, se previamente non realizamos un diagnóstico inicial. Ademais, é a ferramenta que fará posible valorar a efectividade da nosa intervención, xa que a recollida de datos iniciais permitirá coñecer, se tras a participación da persoa nas distintas accións, se produciron auténticas melloras no seu nivel de empregabilidade.


A  entrevista inicial non só é unha fase previa ou un punto de partida necesario, senón que o diagnóstico forma xa parte do proceso de orientación, posto que a entrevista debe permitir á persoa pensar sobre as súas necesidades, os seus desexos e as súas posibilidades á hora de emprender un camiño enfocado ao cambio na súa vida. Desta maneira, a entrevista ocupacional ou primeira entrevista persoal é xa unha actividade de orientación que incita á reflexión e que pode promover pequenas transformacións, polo menos no autocoñecemento e a autopercepción que a persoa ten de si mesma.

Nesta sesión Maite nos dividiu en grupos distintos ós formados no curso e nos propuxo que traballasemos sobre como teríamos que actuar ante unha chamada a unha determinada empresa onde lle tiveramos que presentar unha información  e concertar unha entrevista.A verdade e que foi unha xornada  moi práctica e moi constructiva.ANÁLISE  DE PERFÍS PROFESIONAIS E PROSPECCIÓN DE EMPREGO


O coñecemento dos postos de traballo existentes, os potenciais xeradores de
ocupación e as características que definen cada unha das ocupacións é unha das
tarefas dos/as orientadores/as laborais. Para realizar unha análise de postos de
traballo, o/a orientador/a dispón dunha serie de recursos útiles para esta labor:
 • ofertas laborais (por exemplo, ofertas do SPEG, buscadores de ofertas, anuncios por palabras...).
 • certificados de profesionalidade.
 • fichas profesionais
 • profesionais de referencia na ocupación.
 • asociacións e colexios profesionais.
En calquera caso, a persoa usuaria debe ser parte activa deste proceso, xa que é función do/a orientador/a fomentar o papel activo e participativo desta.


Requírese que o técnico coñeza os postos de traballo, potenciais xeradores de ocupaciónes, características das mesmas, perfís competenciais asociados e saber transmitilo.


O perfil profesional é a descrición do conxunto de capacidades e competencias que identifican a formación dunha persoa para encarar con responsabilidade as funcións e tarefas dunha profesión ou traballo determinados.


Debemos ser claros e concisos  á hora de redactar o noso perfil, perfil que por suposto ten que reflectir a nosa forma de ser. Debemos resaltar as características que nos diferencien no momento da selección.


Perfís Profesionais e Prospección de emprego achegan ás empresas que ofertan traballo ás persoas que o buscan e así xorde a figura do Prospector Laboral  como técnico que analiza o mercado de traballo e elixe os sectores e empresas aos que poden acceder os usuarios dos servizos de inserción e orientación laboral segundo as súas competencias e potencial.


Para desenvolver un proceso de prospección de emprego podemos distinguir varias fases:
 • Fase preparatoria: é o punto de partida, onde se fixa o obxectivo da prospección
 • Fase de planficación: contempla accións como a identificación e recompilación de
   información das empresas a visitar e a preparación de material e documentación que se achegará
 • Fase de traballo de campo: fai referencia á propia prospección
 • Fase de avaliación e seguimento: para analizar a información recollida e buscar solucións para satisfacer as necesidades detectadas

AS TÉCNICAS E FERRAMENTAS PARA O ACCESO AO EMPREGO E O AUTOEMPREGO


Neste tema faise un estudo detallado de todas as ferramentas e técnicas utilizadas en orientación para formar aos usuarios na tarefa de buscar emprego: procesos de selección, currículo vitae, entrevistas, probas, rede de contactos.

Modelos de Currículum Vitae: Curriculum cronolóxico, Currículum cronolóxico inverso, Currículum funcional, Currículum por competencias, Currículum Europass.

http://www.modelocurriculum.net/cv-cronologico-modelos-y-plantillas.html

http://europass.cedefop.europa.eu/es/documents/curriculum-vitae


Tipos  de Cartas de Presentación: Carta en resposta a un anuncio, Carta de autocandidatura,  Carta de motivación, Carta de seguimento dunha oferta, Carta de agradecemento,Carta de recomendación,

A través das novas tecnoloxías da Información e a comunicación estamos a ver a aparición de numerosas ferramentas innovadoras, cada vez máis utilizadas, que poden servir aos nosos/as usuarios/as para facer a súa candidatura máis interesante:  Videocurrículum , Ferramentas con soporte 2.0.
O OBXECTIVO é proporcionar a información, orientación e ferramentas necesarias a cada usuario, en base ao seu perfil para que poida de forma autónoma buscar emprego ou exporse o autoemprego como via de acceso ao mundo laboral .

As actividades de asesoramento para todas aquelas persoas que se queren iniciar no mundo do Emprendemento   son:


- Informar e motivar para o autoemprego.
- Sensibilizar das repercusións na vida laboral e social da vida empresarial.


- Guiar na elaboración do Plan de Empresa.


- Analizar co emprendedor  a viabilidade do proxecto.


- Planificar e apoiar a posta en marcha.


- Orientar na toma de decisións.


O PLAN DE EMPRESA


O Plan de Empresa é unha ferramenta de traballo imprescindible para aquelas persoas ou colectivos que queiran poñer en marcha unha iniciativa empresarial. Internamente obriga aos promotores do proxecto iniciar a súa andaina con coherencia, eficacia e rigor e externamente é unha expléndida carta de presentación do proxecto a terceiros, pedir soporte financeiro, buscar socios...


O  plan de empresa ten unha dobre finalidade:
- interna: os/as promotores/as deben analizar cada un dos factores (técnicos,
comerciais, humanos, financeiros...), racionalizar o que se ten, planificar o que se debe facer e as estratexias a seguir.
- externa: o plan de empresa é a "carta de presentación" dun proxecto empresarial
a terceiras persoas, co fin de buscar financiamento, novas persoas socias,
presentalo á AdministraciónAntes de calquera decisión hai que realizar un diagnóstico da organización. Análise Dafo é o método máis sinxelo e eficaz para decidir o futuro ayudandonos a expoñer as accións que debemos levar a cabo para aproveitar oportunidades detectadas e organizarnos fronte a posibles ameazas  tomando conciencia das nosas debilidades e fortalezas.


Non existe un guión estandarizado para realizar un plan de empresa, pero un
axeitado sería o que recollera os apartados seguintes:
 • introdución
 • estudo de mercado
 • plan comercial
 • plan de organización e recursos humanos
 • aspectos legais
 • estudo económicofinanceiro
 • conclusións: viabilidae
 • resumo executivo
 • anexosMención especial neste módulo merece o MODELO CANVAS  no que estivemos traballando gracias as explicacións de Fernando Agulló fumos quenes de crear os nosos propios modelos canvas e  os  modelos de empresa.Considero que estas xornadas nas que estivemos traballando sobre o noso modelo de empresa foron moi didácticas aínda que necesitaríamos ter máis sesións presenciais para poder pulir ben todos os aspectos e coñecementos necesarios para que chegado o momento no que tivesemos que formar ás persoas que queren poñer en marcha un negocio ou idea o fixeramos correctamente .
Tamén q teño que facer unha mención especial as sesións levadas a cabo por Carlos Parada Gandos que foi o encargado de poñernos ó día nas TICS.Deunos información de como facer a nosa tarxeta de presentación en About.me, como realizar  o noso PLE,como darnos de alta en Linkedin, como utilizar ferramentas como: Diigo,Scoopt.it,Storify,RSS e Feedly,considero que son unhas ferramentas que nos poden ser moi útiles a nivel persoal e sobre todo a nivel  profesional, aínda que  baixo o meu punto de vista deberíamos traballar máis nelas para que chegado o momento nas que as foramos a poñer en práctica unha vez rematado o curso  non nos entreran dúbidas e o soubesemos facer con total autonomía .


Conclusións:

Dende o meu punto de vista a Orientación persigue incrementar a empleabilidade dunha persoa formándoa nas técnicas de búsqueda de emprego como a elaboración do seu Curriculum Vitae, a preparación da entrevista de traballo ou a búsqueda de ofertas de emprego,facilitarlle páxinas web de emprego,direccións de Empresas de Traballo Temporal….así como desenrolar ou traballar aqueles aspectos persoais para que lle axuden á consecución dos seus obxectivos como o Autoconocimiento e o aumento da Autoestima,chegar a definir o seu Perfil Profesional así como lograr a Motivación hacia unha búsqueda activa e permamente de emprego. Así como facilitarlle ó ususario cursos de formación para o emprego,redes sociais,recursos de emprego que melloren a sua situación cara o mercado laboral.Considero que todos as ferramentas tics que agora coñecemos nos servirán para mellorar a nosa situación persoal e profesional e poderemos dalas a coñecer a todos os nosos orientados.Gracias a toda a información recibida sobre o Plan de Empresa poderemos informar a todas as persoas que queren poñer en marcha o seu negocio.
Para saber máis:

http://traballo.xunta.es/

http://www.educaweb.com/contenidos/laborales/como-buscar-empleo-espana/entrevista/

http://www.laboris.net/static/ca_carta.aspx

https://www.linkedin.com/

http://tu-video-curriculum.com/

http://www.igape.es/gl/

http://avsl.traballoebenestar.xunta.es/

http://www.planemprendedor.com/5-forzas-de-michael-porter-para-marcas-competitivas/